др Весна Ђорђевић

Весна Ђорђевић је научни сарадник на Одсеку за стандардни језик Института за српски језик САНУ. Завршила је дипломске и мастер студије на Катедри за српски језик Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је и докторирала 2018. године одбранивши докторску тезу „Видски парњаци у српском језику (имперфективни глагол : перфективни глагол изведен префиксима за-, из-, на-, о-, по-, с– и у-)”. 

Боравила је на постдокторском усавршавању на Универзитету Хумболт у Берлину (Одељење за јужнословенске језике и културе Института за словенске и мађарске студије) као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2019).

На пројекту Јавни дискурс у Републици Србији задужена за руковођење свим пројектним активностима, те за праћење и надгледање реализације пројекта. Такође, учествоваћe у свим фазама израде Речника нових речи и спровешћe истраживања која се тичу граматичког и лексичког слоја српског јавног дискурса.

  • Ђорђевић, Весна и Николић, Марина. Речник нових речи у контексту савремене српске неографије. У: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 681–696.
  • Ђорђевић, Весна, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за Речник нових речи (2), Новоречје II (2), Београд 2020, 61–126.
  • Ђорђевић, Весна: Ка речнику видских парова типа имперфективни глагол: префиксирани перфективни глаголНаучни састанак слависта у Вукове дане 47/1, Београд: МСЦ, 2018, 43–50.
  • Николић, Марина, Весна Ђорђевић: Модификације фразеологизама у српској реп музици, у: Милош Ковачевић и Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 423–431.
  • Simić, N., M. Vukelić and V. Đorđević (2013). Self-presentation in `unsuitable` resumes: A case from Serbia. Sociologija 55/4: 503–518.