доц. др Тања Танaсковић

Тања Танасковић је доцент (ужа научна област Савремени српски језик) на Катедри за српски језик на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу. Завршила је српски језик и књижевност на Филолошко-уметничком факултету, где је 2018. године докторирала, одбранивши тезу под насловом Територијално раслојена лексика у књижевном делу Драгослава Михаиловића. Аутор је више радова из области лексикологије, који су превасходно усмерени на питања лексичког раслојавања, те на лексичке слојеве у различитим регистрима савременог српског језика. Као докторанд била је на једносеместралним истраживачким стипендијама на Универзитету у Вроцлаву (Пољска, 2017) и на Хумболтовом универзитету у Берлину (Немачка, 2018). Учесник је и на пројекту Динамика структура савременог српског језика (178014), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и  Година 1999. Медијски дискурс о НАТО бомбардовању Југославије у Србији и Немачкој – контрастивна анализа дискурса, који финансирају Универзитет у Крагујевцу и САНУ. Координатор је (гост-руководилац) другог циклуса пројекта Књижевно-лингвистичко-културолошка хумано(по)етика: добар – лош, зао, 2023–2024, Центра за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета.

На пројекту Јавни дискурс у Републици Србији задужена је за научно истраживање експресивних и супстандардних лексичких слојева у јавном дискурсу.

 

Танасковић, Тања Ј., Лексика писца и проблеми израде речника писца на примеру књижевности на дијалекту Драгослава Михаиловића, у:  Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема : зборник научних радова [ур. С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић], Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, стр. 1153–1170.

Танасковић, Тања Ј., Фразеолошка слика човека – духовне особине човека – у дијалекатској књижевности Драгослава Михаиловића, у: ред. Милош Ковачевић, Књижевно стваралаштво Драгослава Михаиловића, Радови са научног скупа Књижевно стваралаштво Драгослава Михаиловића, од 3. и 4. јула 2020. године, Андрићград: Андрићев институт, 2021, 211–244. 

Танасковић, Тања Ј. – Лутовац Казновац, Тамара С., Територијално маркирани фразеологизми у роману Време кокошки Добрила Ненадића, у: Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са ХIII међународног научног скупа, одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26–27. Х 2018), Књ. 1, Вуков Српски рјечник и 200 година савременог српског језика. Крагујевац: ФИЛУМ, 2019, 65–78.  

Танасковић, Тања Ј., Територијално маркирани ономатопејски деривати у дијалекатској прози Драгослава Михаиловића, у: Српски језик: статус, систем, употреба, Зборник у част проф. Милошу Ковачевићу, [ур. доц. др Јелена Петковић, Проф. др Владимир Поломац], Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2018, стр. 559–577.

Танасковић, Тања Ј., Социјално раслојавање лексике у дијалекатској књижевности Драгослава Михаиловића, у: Срспки језик, књижевност, уметност: зборник радова са XII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (27–28. Х 2017), књ. 1, Курс опште лингвистике [ур. проф. др Милош Ковачевић, доц. др Јелена Петковић], Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2018, 125–139.