др Јована Јовановић

Јована Јовановић је научни сарадник Института за српски језик САНУ, на Одсеку Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Завршила је основне и мастер академске студије на Катедри за српски језик Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је и докторирала 2018. године одбранивши докторску тезу „Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику”. Бави се научноистраживачким и лексикографским радом, а области научног интересовања су јој лексикологија и семантика, са посебним освртом на лингвокултуролошка и когнитивистичка истраживања српског језика. Један је од основних обрађивача који учествују у изради Речника САНУ – Академијиног тезауруса који представља један од најзначајнијих дугорочних пројеката српске науке и културе.

На пројекту Јавни дискурс у Републици Србији ангажована је у првој пројектној години. Током реализације научних циљева посвећених лингвистичком опису јавног дискурса учествоваћe у раду међународних конференција и организацији округлих столова са релевантном тематиком. Спровешће истраживања и анализе српског јавног дискурса са лексичко-семантичког и дериватолошког аспекта како би показала утицај друштвених, политичких и културолошких фактора на лексику медијског језика и комуникацију корисника друштвених мрежа.

  • Јовановић, Јована. Пејоративи у именовању припадника неких друштвених група у српском језику, у: Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (ур.), Зборник са научне конференције Језик, књижевност, маргинализација, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 143–157.
  • Јовановић, Јована. Компонента величине као мотиватор погрдног или афирмативног значења лексема којима се именује човек, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 113–129.
  • Јовановић, Јована. Пејоративи у номинацији човека у српском језику, Јужнословенски филолог LXXVII/1, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2021, 127–162.
  • Јовановић, Јована. Ка речнику пејоратива у сфери човек у контексту обраде овог типа лексике у описним речницима српског језика. У: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 1009–1032.
  • Јовановић, Јована. Англицизми у номинацији појмова везаних за епидемију вируса
    ковид 19, Новоречје V, Београд: „Алмаˮ – Пројекат Растко, 2021, 82–96.