др Слободан Новокмет

Слободан Новокмет је научни сарадник на Одсеку за Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Дипломирао је српски језик и књижевност на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду, где је и докторирао 2016. године са дисертацијом Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику. Аутор је монографије „Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа” (2020), и аутор и уредник књига „Језикофил” (2016) и „Језик око нас” (2018), као и коаутор граматика за основну школу. Један је од оснивача и уредника веб-поратла „Језикофил” и један од уредника неолошког часописа „Новоречје”. Школске 2009/2010. године био је лектор српског језика у Пекингу, на Универзитету Bei Wai, а од 2010. до 2019. године лектор на Семинару српског језика, књижевности и културе који организује Међународни славистички центар на Филолошком факултету у Београду.

На пројекту Јавни дискурс у Републици Србији задужен је за руковођење пројектним активностима у вези са дисеминацијом пројектних резулатата, а доприносиће и својим научним и истраживачким радом у свим фазама реализације пројектних задатака, поготово оних који се тичу лексике српског језика у јавном дискурсу.

Новокмет, Слободан. Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа, Монографије 30, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020.

Новокмет, Слободан. Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику, у: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 60/1, Нови Сад: Матица српска, 2017, 103‒119.

Новокмет, Слободан, Ђукић, Маријана. Лексикографска анализа Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети а понешто их се и клонити Јована Грчића из 1904. године, Српски језик 26, бр. 1, 2021, 475–490.

Novokmet, Slobodan. Stereotipi o živalih v srbski in slovenski jezikovni sliki sveta, Slavistična prepletanja 1, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022, 257–270.

Новокмет, Слободан. Номинација симбола @ (ет) у савременом српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 46/1, Међународни славистички центар, Филолошки факултет, Београд, 2017, 377‒388.