др Ђорђе Оташевић

Ђорђе Оташевић је виши научни сарадник на Одсеку за стандардни језик Института за српски језик САНУ. Завршио је дипломске и постдипломске студије на Катедри за српскохрватски језик Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је и докторирао 1998. године одбранивши докторску тезу „Нове речи и значења у савременом српском језику : Лингвистички аспект”. Био је главни уредник часописа Синергија (1997–1999). Од 2000. године до данас главни уредник часописа Лингвистичке актуелности. Од 2010. године до данас главни уредник часописа Књижевни преглед. Од 2019. године до данас уредник неолошког часописа Новоречје. Члан редакције часописа Наш језик (Београд).

На пројекту Јавни дискурс у Републици Србији задужен је за руковођење израдом Речника нових речи. Такође, учествоваћe у свим фазама његове израде и спровешћe истраживања која се тичу лексичког слоја српског јавног дискурса.

Оташевић, Ђорђе: Фразеолошки речник српског  језика. Прометеј: Нови Сад, 2012.

Оташевић, Ђорђе: Множина градивних именица, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 31/2, Нови Сад 1989, 133–135.

Оташевић, Ђорђе: Однос оказионализама према времену, Наш језик 29/1-2, Београд 1991, 77–81.

Оташевић, Ђорђе: Типологија речника српског језика I (Теоријски оквир), Наш језик, нова серија 45/1–2, Београд 2014, 29–48.

Оташевић, Ђорђе: Класификација предизборних обећања, Slawistyka 13, Gdańsk 2015, 62–68.

Оташевић, Ђорђе: Лексика као експресивно средство у рекламним текстовима на српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд 2016, 337–347.