др Светлана Слијепчевић Бјеливук

Светлана Слијепчевић Бјеливук је виши научни сарадник на Одсеку за стандардни језик Института за српски језик САНУ. Завршила је дипломске и мастер студије на Катедри за српски језик Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је и докторирала 2016. године одбранивши докторску тезу „Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу”. Аутор је уџбеника за предмет Српски језик за основну школу, предавач је српског језика као страног у Међународном славистичком центру на Филолошком факултету у Београду.

На пројекту Јавни дискурс у Републици Србији задужена је за руковођење потпројектом Лингвистички опис јавног дискурса. Такође, учествоваћe у свим фазама дисеминације, при изради Речника нових речи и Приручника за језичку културу у јавном дискурсу Републике Србије, а спровешћe и истраживања која се тичу дискурсне анализе.

  • Рекламно-пропагандни жанр у српском политичком дискурсу, Монографије 32, Институт за српски језик, 2021.
  • (у коауторству са Марином Николић) Речник појмова из периода епидемије ковида, 2021, http://www.isj.sanu.ac.rs/recnik-pojmova/
  • (у коауторству са Марином Николић) Јавни дискурс у периоду епидемије ковида, Српски језик XXVI, 2021, 253–267.
  • Језик око нас (ур. Новокмет, С., Слијепчевић Бјеливук, С., Николић, М.), Прометеј, 2019.
  • О односу слогана и фразеолошких јединица у политичком дискурсу у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 46/1, Београд, 2017, 273–282.
  • Вербално и невербално на политичким плакатима на српском језику, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 407–421.
  • Концепт непријатељау политичком рекламно-пропагандном жанру на материјалу српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 419–428.