проф. др Борко Ковачевић

Борко Ковачевић ради као ванредни професор на Катедри за општу лингвистику на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Основне и магистарске студије завршио је такође на Филолошком факултету, где је и докторирао, одбранивши тезу  Синтаксичко-семантичке категорије глаголских именица. Аутор је две монографије, као и коаутор поглавља у три монографије од међународног значаја. Објавио је преко 30 научних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима радова са конференција. Члан је уређивачког одбора часописа Анали филолошког факултета и часописа Словеника. Председник је Друштва за примењену лингвистику Србије. Области научног интересовања укључују морфологију, синтаксу, социолингвистику, језичку типологију, интеркултурну комуникацију.

На пројекту Јавни дискурс у Републици Србији спровешће истраживања и анализе српског јавног дискурса са морфо-синтаксичког и типолошког аспекта. Помагаће у пројектним активностима у вези са дисеминацијом пројектних резулатата, пре свега учешћем у раду међународних конференција, као и помагањем у организацији округлих столова са релевантном тематиком.

  • Miličević Petrović, M., Batanović, V., Trnavac R. & Kovačević, B. (2022). “Cross-Level Semantic Similarity in Newswire Texts and Software Code Comments: Insights from Serbian Data in the AVANTES Project “. In: D. Fišer & Erjavec (eds.), Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities: 124-131. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.
  • Ковачевић, Б. (2022). ,,О суфиксима за извођење глаголских именица у савременом српском језику“. Српски језик XXVII: 199-214.
  • Kovačević, B. (2021). Pogled u reč: osnovi morfologije. Beograd: Filološki fakultet.
  • Božović, Đ. & Kovačević, B. (2019). “The emergence of grammar and meaning in intertextual and interlinguistic practice“. Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timişoara – Transactions on Modern Languages XVIII/1: 79-89.
  • Ковачевић, Б. (2017). ,, О глаголским именицама које су модификоване прилогом у савременом српском језику “. Српски језик XXII: 489-499.
Институт за српски језик САНУ
Институт за српски језик САНУ
Институт за српски језик САНУ
Институт за српски језик САНУ
Институт за српски језик САНУ
Филолошки факултет Универзитета у Београду
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
Филолошки факултет Универзитета у Београду