проф. др Софија Милорадовић

Рођена је 1. децембра 1963. године у Ћуприји, Република Србија. Дипломирала је 1987. године на Филозофском факултету у Новом Саду (Катедра за јужнословенске језике), са просечном оценом 9,87, а на истом факултету је и магистрирала (1991) и докторирала (2001). У звање научног саветника сарадника изабрана је 2009, a у звање редовног професора – 2012. У Институту за српски језик САНУ руководи Дијалектолошким одсеком од 1. јануара 2020. године и директор је Института од 23. марта 2021. године.
У свом научном раду бави се, радећи на дијалекатском корпусу, фонологијом, морфологијом, синтаксом и семантиком, лексикологијом, а има и више радова из области етнолингвистике. Објављене су јој три монографије, једна монографска студија и једно монографско поглавље, а у домаћим и страним научним часописима објављено јој је око стотину и тридесет ауторских радова, лингвистичких карата и критичких приказа. Била је уредник или коуредник седам публикација.
Учествовала је са рефератима на преко тридесет међународних и домаћих научних скупова, а као представник српске стране учествовала је на четрнаест заседања Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта. Одржала је преко десет предавања / излагања по позиву и пленарних излагања на међународним научним скуповима (Стокхолм, Санкт Петербург, Скопље, Огранак САНУ у Новом Саду, Токио, Кемерово, Темишвар итд.). Била је члан тима на неколико националних, билатералних и међународних пројеката: Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia (UNESCO ERC/EPC/PP Section), Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија и Македонија (САНУ – МАНУ), Declining Case: Inflectional Loss in Progress, (Оксфорд – Универзитет Сари); била је руководилац пројекта Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект (Матица српска).
Члан је Академијског одбора за дијалектолошке атласе (САНУ), Одбора за Етимолошки речник српског језика (САНУ), Одељења за књижевност и језик Матице српске, Одбора за стандардизацију српског језика, Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (МК ОЛА) при Међународном комитету слависта, Српске националне комисије за ОЛА, Комисије за Српски дијалектолошки атлас, Програмског одбора Научно-образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу, почасни члан Друштва за српски језик и књижевност „Старо Косово“.
Добитник је награде „Павле Ивић“ за монографију Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект (Славистичко друштво Србије, 2004). Монографија Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед (Етнографски институт САНУ / суиздавач: Институт за српски језик САНУ/, Посебна издања, књ. 76, Београд, 2012, 1¬–308) приказана је у 13 међународних и водећих националних часописа у Србији, Русији, Пољској и Црној Гори.