Чланица нашег тима Марина Николић учествовала је на 18. конференцији Славистичке когнитивне асоцијације на Харварду

У периоду 1–3. 6. 2023. чланица нашег тима Марина Николић учествовала је на 18. конференцији Славистичке когнитивне асоцијације (The eighteenth conference of the Slavic cognitive association, SLCLC – 2023: https://slavic.fas.harvard.edu/scla) на Универзитету Харвард (Harvard University) у Кeмбриџу, држава Масачусетс (САД).

Том приликом изложила је своје истраживање под насловом Spatial and temporal vocabulary in Serbian public disciurse during the COVID pandemic (Лексика са семантичком компонентом простора и времена у српском јавном дискурсу током пандемије ковида), које има за циљ да покаже лексичку развијеност семантичких категорија спацијалности и темпоралности, као и семантичке односе међу њима.

На конференцији су биле обрађиване различите теме из перспективе когнитивне лингвистике. Предмети истраживања биле су специфичне морфолошке и синтаксичке конструкције, падежне структуре, префикси и предлози, колокације, појаве попут негације, редукције, редупликације, градуелности, варијантности, модалности, императивности, апстрактног лексикона и др.

Више о конференцији, учесницима и програму видети на: https://slavic.fas.harvard.edu/scla.